Aktualizacja - grudzień 2020 - styczeń 2021 cz. 2

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym publikujemy drugą część najnowszej aktualizacji naszego przewodnika. Wprowadza ona zmiany w 9 ankietach ewaluacyjnych do badań klinicznych. 

--

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*). 

Lista wprowadzonych zmian jest następująca: 

Udary mózgu:

Dodano:
* TOP GUARD (Ochrona mózgu TCAR i stent pokryty MicroNET w celu zmniejszenia liczby udarów);
* PACIFIC-STROKE (Badanie mające na celu zebranie informacji na temat prawidłowego dawkowania i bezpieczeństwa doustnego inhibitora FXIa BAY 2433334 u pacjentów po niedawnym niekardioembolicznym udarze niedokrwiennym, który występuje, gdy skrzep krwi utworzył się gdzieś w ludzkim ciele (ale nie w sercu), który trafił do mózgu);
* AXIOMATIC-SSP (Badanie BMS-986177 w zapobieganiu udarom u pacjentów otrzymujących aspirynę i klopidogrel);
* SELECT Stroke (Wpływ semaglutydu na choroby serca i udar mózgu u pacjentów z nadwagą lub otyłością);
* Lp(a) HORIZON (Ocena wpływu obniżenia poziomu lipoprotein (a) za pomocą TQJ230 na poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (Lp (a) HORYZONT))
 
Utrata słuchu:

Dodano:
* ICF Cochlear (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia u użytkowników implantów ślimakowych)

Usunięto: 
* IROS (Obserwacja korzyści dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym firmy Cochlear)
 
Wady zastawkowe serca:

Dodano:
* PROTEMBO (Próba PROTEMBO C)

Usunięto: 
* AKINGALvalve (Korelacja oksymetrii mózgu i mięśnia tylnego podczas operacji serca z parametrami ostrego uszkodzenia nerek)
 
Wirusowe zapalenie wątroby:

Dodano:
* PENGUIN (Badanie JNJ-73763989, JNJ-56136379, analogów nukleotydowych i pegylowanego interferonu alfa-2a u uczestników z supresją wirusologiczną z zakażeniem wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu B)
 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:
* UNIFI Jr (Badanie ustekinumabu u dzieci i młodzieży ze średnio lub ciężko zaawansowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego);
* INSTRUCT-UC (Badanie LY3471851 u dorosłych uczestników z umiarkowanie lub ciężko aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto: 
* ABT-494 UC (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność upadacytynibu (ABT-494) w leczeniu indukcyjnym i podtrzymującym u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (UC));
* EtroII/III (Badanie dla uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego uprzednio włączonych do badań fazy II / III Etrolizumabu (COTTONWOOD));
* GSK2831781 UC (Bezpieczeństwo, tolerancja, skuteczność i odpowiedź na dawkę GSK2831781 w wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego);
* PF066 vs PF067 (Badanie, aby porównać doustne PF-06651600, PF-06700841 i placebo u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego);
* SHR0302 UC (Badanie II fazy u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 
Zaburzenia rytmu serca:

Dodano:
* SMART-VT (Stereotaktyczne zarządzanie arytmią - radiochirurgia w leczeniu częstoskurczu komorowego)
 
Zapalenie mięśnia sercowego:

Dodano:
* IMPROVE-MC (Badanie oceniające skuteczność immunosupresji w zapaleniu mięśnia sercowego lub kardiomiopatii zapalnej)

Usunięto: 
* ARMY (Zaburzenia rytmu w zapaleniu mięśnia sercowego)
 
Zaparcia:

Usunięto: 
* manometry(anorec/3d) (Porównanie manometrii anorektalnej i manometrii 3D w diagnostyce zaparć czynnościowych u dzieci);
* Manometry:ballon/3D (Manometria 3D w wysokiej rozdzielczości i test wydalania balonu w diagnostyce defekacji dyssynergicznej u dzieci);
* Naxos (Tabletki Naloxone HCl PR u pacjentów z zaparciami wywołanymi stosowaniem opioidów)
 
Zespół mielodysplastyczny szpiku:

Dodano:
* GRN163L MDS (Badanie oceniające Imetelstat (GRN163L) u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) niskiego lub średniego ryzyka IPSS (International Prognostic Scoring System))