Aktualizacja 24.11.2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym sfinalizowaliśmy rozpoczętą na początku listopada aktualizację ankiet ewaluacyjnych BadX.

Wprowadza ona 43 nowe badania kliniczne w 20 ankietach. 

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*). 

Lista wprowadzonych zmian jest następująca: 

Choroba niedokrwienna serca: 

Dodano:
* ABILITY (ABILITY Badanie globalne cukrzycy) 
* DAPT (Badanie Bioflow-DAPT)
* AF-CAD CAD (Migotanie przedsionków i niezatorowe zmiany wieńcowe)

Usunięto: 
CT-PRECISION (Ocena efektywności angiografii TK do prognozowania okluzji bocznych gałęzi)
* POLBOS 3 (BiOSS LIM C vs DES 2. generacji w rozwidleniach innych niż LM)
* RESTORE (Wykorzystanie telemedycyny w programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po rewaskularyzacji mięśnia sercowego)
 
Choroba Parkinsona: 

Dodano:
* IPX203 Park (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku IPX203 u pacjentów z chorobą Parkinsona z fluktuacjami ruchowymi)
 
Choroba Wilsona: 

Dodano:
* ALXN1840 Wilson (Stężenie miedzi i zmiany histopatologiczne w biopsji wątroby u uczestników z chorobą Wilsona leczonych ALXN1840)
 
Choroba Huntingtona: 
​​​​​​
Usunięto: 
* RG6042 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa podawanego dokanałowo leku RO7234292 (RG6042) u pacjentów z objawową chorobą Huntingtona.)
 
Depresja:
 

Dodano:
* Selto Kwet XR (Badanie seltoreksantu w porównaniu z kwetiapiną XR jako terapią wspomagającą leczenie przeciwdepresyjne u dorosłych i osób w podeszłym wieku z zaburzeniami depresyjnymi z objawami bezsenności, którzy w niewystarczający sposób zareagowali na terapię przeciwdepresyjną)
* SeltoAnti (Badanie seltoreksantu jako terapii wspomagającej leki przeciwdepresyjne u dorosłych i osób w podeszłym wieku z zaburzeniami depresyjnymi z objawami bezsenności, którzy niewystarczająco zareagowali na terapię przeciwdepresyjną)
* DepMig (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fremanezumabu w profilaktycznym leczeniu migreny u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym)

Usunięto: 
* PIMVAN EXTENS (Rozszerzenie badania oceniającego pimawanserynę u osób z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi i nieodpowiednią odpowiedzią na leczenie przeciwdepresyjne)
* SUSTAIN-3 (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa esketaminy w aerozolu do nosa w leczeniu depresji opornej na leczenie)
* VRTierOne („VRTierOne” jako metoda wspomagająca rehabilitację po udarze mózgu)
 
Mukowiscydoza: 

Dodano:
*OPTION 2 (Próba oceny bezpieczeństwa i skuteczności leku MS1819 w kapsułkach dojelitowych u pacjentów z mukowiscydozą)

Usunięto: 
* VX-445 (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo terapii skojarzonej VX-445)
 
Niewydolność serca: 

Dodano:
* NeuroCardio (Neuromodulacja serca w niewydolności serca)
* AMETHYST (Badanie Verinuradu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową)
* METEORIC-HF (Badanie oceniające wpływ Omecamtiv Mecarbil na wydolność wysiłkową u osób z niewydolnością serca)
* CLCZ696B2319E1 next (CLCZ696B2319E1 Badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa sakubitrylu / walsartanu u dzieci i młodzieży z niewydolnością serca)
* DIAMOND (Patiromer do leczenia hiperkaliemii u pacjentów otrzymujących leki ACEi lub ARB w leczeniu niewydolności serca)
* Apogee (Apogee International)
* RUBATO OL (Badanie kliniczne mające na celu zmierzenie bezpieczeństwa i wpływu leku o nazwie Macitentan u nastoletnich i dorosłych pacjentów z wrodzoną niewydolnością serca po operacji Fontana)

Usunięto: 
* DiaHF (Ocena funkcji rozkurczowej u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych dużym zabiegom naczyniowym)
* PERSPECTIVE (Skuteczność i bezpieczeństwo LCZ696 w porównaniu do walsartanu w zakresie funkcji poznawczych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową)
* PREFER (Ocena skierowań pacjentów z niewydolnością serca na podstawie BNP w podstawowej opiece zdrowotnej)
* SplanchnicN (Resekcja chirurgiczna nerwu wielonaczyniowego u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową)
 
Padaczka (epilepsja): 
​​​​​​
Usunięto: 
* DUET (Badanie mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa padsewonilu w leczeniu napadów drgawkowych u dorosłych pacjentów z padaczką lekooporną)
* Lyrica (Badanie wpływu leku Lyrica na wzrok u pacjentów z częściowymi napadami padaczkowymi)
* Marigold (Badanie wspomagającej terapii ganaxolonem u dzieci i młodzieży z mutacjami genu CDKL5 (zespół Retta))
* Violet Study (Badanie wspomagającej terapii lekiem Ganaxolone u dziewczynek z padaczką związaną z mutacją PCDH19)
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc: 

Dodano:
* NOTUS (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję dupilumabu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką POChP z zapaleniem typu 2)
 
Rak dróg żółciowych:

Dodano:
* DPT02 (Badanie II fazy dotyczące T-DXd (Trastuzumab deruxtecan) u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
* NAVIGATE CCA (Badanie mające na celu sprawdzenie działania leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi z dodatnim wynikiem fuzji NTRK)
​​​​​​​
Rak prostaty:
 

Dodano:
* DNA Prostate (Badanie mające na celu określenie częstotliwości defektów naprawy DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty)
* CAPItello-281 (Kapiwasertyb i Abirateron jako leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty wrażliwym na hormony (mHSPC) i niedoborem PTEN)
* AMPLITUDE (Badanie niraparybu w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem w porównaniu z octanem abirateronu i prednizonem w leczeniu uczestników ze szkodliwą linią zarodkową lub somatyczną naprawą rekombinacji homologicznej (HRR) - rak gruczołu krokowego z mutacją genów wrażliwy na kastrację (mCSPC))
* PRIMORDIUM (Badanie dotyczące dodawania apalutamidu do radioterapii oraz agonisty LHRH, u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z rakiem prostaty wrażliwym na hormony)
* Xofigo PR (Badanie mające na celu zebranie informacji o dichlorku radu-223 (Xofigo), podawanym i porównanym ze standardową dawką nowej (nowatorskiej) terapii antyhormonalnej (NAH) u dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości)
* AA PR (Badanie preparatów porównawczych niraparybu i octanu abirateronu (AA) u mężczyzn z rakiem prostaty)
* ProSpace BP-007 (Podstawowe badanie systemu balonowego ProSpace ™ BP-007)
​​​​​​​
Usunięto: 
* AVELUMAB (Avelumab z bempegaldesleukiną z lub bez Talazoparibu lub Enzalutamidu w zaawansowanych lub przerzutowych guzach litych)
 
Rak przełyku: 

Dodano:
* KEYNOTE-811 EC (Pembrolizumab /Placebo Plus Trastuzumab Plus Chemioterapia w HER2 + zaawansowanym gruczolakoraku żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego)
* SKYSCRAPER-07 (Badanie atezolizumabu z lub bez tiragolumabu u uczestników z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym przełyku)
​​​​​​​
Rak tarczycy: 
​​​​​​​

Dodano:
* NAVIGATE Thyr (Badanie mające na celu sprawdzenie działania leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi z dodatnim wynikiem fuzji NTRK)
​​​​​​​
Usunięto: 
* ThyroPred-1 (Klasyfikator molekularny do precyzyjnej oceny ryzyka złośliwości guzków tarczycy)
* EXAMINER (Badanie dwóch różnych dawek kabozantynibu (XL184) w postępującym, przerzutowym raku rdzeniastym tarczycy)
 
Rak trzustki: 
​​​​​​​

Dodano:
* DPT02 Pan (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
​​​​​​​
Rak wątroby: 
​​​​​​​

Dodano:
* CheckMate 74W (Badanie niwolumabu i ipilimumabu w połączeniu z przeztętniczą chemioterapią (TACE) u uczestników z rakiem wątroby w stadium pośrednim)
* MASTERKEY-318 (Próba oceny bezpieczeństwa talimogenu Laherparepvec wstrzykniętego do guza samodzielnie i w połączeniu z ogólnoustrojowym Pembrolizumabem) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
Usunięto: 
* CIIAPULR (Porównanie analgezji dokanałowej i dożylnej u pacjentów poddawanych resekcji wątroby)
* HEPANOVA (Wpływ pól leczenia nowotworu (pola TTF, 150 kHz) jednocześnie z sorafenibem w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym)
* IMbrave150 (Badanie Atezolizumabu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z nieleczonym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym [IMbrave150] (IMbrave150))
 
Schizofrenia: 
​​​​​​
​​​​​​​
Usunięto: 
* AF11167 (Badanie leku Lu AF11167 w leczeniu objawów negatywnych u pacjentów ze schizofrenią)
* Paliperidon (Badanie 6-miesięcznej dawki preparatu palmitynianu paliperydonu)
* TAK-831 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki 3 poziomów dawki TAK-831 w leczeniu wspomagającym dorosłych uczestników z negatywnymi objawami schizofrenii)
 
Wirusowe zapalenie wątroby: 
​​​​​​​

Dodano:
* EYP001a HBV (Badanie EYP001a w celu oceny jego bezpieczeństwa i działania przeciwwirusowego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w połączeniu z analogami nukleoz(t)ydowymi)
* INSIGHT(Badanie oceniające wewnątrzwątrobowe i zewnętrzne zmiany markerów immunologicznych i wirusologicznych w wirusowym zapaleniu wątroby typu B)
* B-Clear (Badanie GSK3228836 u uczestników z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B)
​​​​​​​
Usunięto: 
*JNJ 56136379 (Badanie schematu JNJ 73763989 + JNJ 56136379 + NA) w porównaniu do samego NA u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B)
* REEF-1 (Badanie różnych schematów leczenia, w tym JNJ-73763989 i / lub JNJ-56136379 w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B)
 
Zaburzenia rytmu serca: 
​​​​​​​

Dodano:
* EV ICD (Kluczowe badanie pozanaczyniowe ICD)
​​​​​​​
Zespół Cushinga: 
​​​​​​​

Dodano:
* LCI699 (Badanie typu roll-over u pacjentów z endogennym zespołem Cushinga leku LCI699)
​​​​​​​
Zwyrodnienie lub obrzęk plamki żółtej: 
​​​​​​​

Dodano:
* MAGELLAN-AMD (Skuteczność i bezpieczeństwo leku biopodobnego Aflibercept FYB203 w porównaniu z Eylea® u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem)
* SB15 AMD (Badanie porównujące SB15 z Eylea u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD))
* ABP 938 AMD (Badanie mające na celu zrozumienie skuteczności i bezpieczeństwa ABP 938 w porównaniu z afliberceptem (Eylea®) u pacjentów cierpiących na neowaskularne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem [neowaskularne (mokre) AMD])
* Zimura AMD (Badanie III fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności podania do ciała szklistego produktu Zimura (inhibitor dopełniacza C5)
* SCD411 AMD (Badanie porównujące SCD411 i Eylea® u pacjentów z wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD))
* Rhone-X (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancję leku Faricimab u uczestników z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej)
​​​​​​​
Usunięto: 
*APL-2 (Badanie mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii doszklistkowej lekiem APL-2, z placebo, u pacjentów z zanikiem geograficznym (GA), wtórnym do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
* APL-2GA (Badanie mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii doszklistkowej lekiem APL-2, z placebo, u pacjentów z zanikiem geograficznym (GA), wtórnym do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
* MYL-1701P (Badanie porównawcze w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku MYL-1701P i Eylei® u osób z cukrzycowym obrzękiem plamki)